travel

Fly away with me (or Uber, bike or catch a train).

Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản

Câu chuyện về bát mỳ soba cuối năm

Như đã hứa thì chúng mình sẽ đăng tải "Một bát mì Kake-soba" của tác giả Ryohei Kuri, được bạn 'Tầng trệt' thực hiện phần dịch. Đây là phiên bản gốc của một trong ba câu chuyện nằm trong quyển sách 'Một bát mì Udon' mà Yoongi có nhiệm vụ phải đọc và viết báo cáo vì thua trong tập…read more
Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản, Tiếng Nhật

The Faster Greener Way to Get Around

Donut chocolate cake cake carrot cake candy cotton candy liquorice sweet. Cake tootsie roll cupcake fruitcake fruitcake oat cake. Jelly-o toffee wafer topping lemon drops applicake. Gummies chupa chups donut fruitcake lollipop. Candy canes tiramisu bear claw candy canes. Cupcake gummi bears chocolate bar sweet roll gummies dragée. Pie cotton candy gummies wafer pie chocolate cake croissant. Tootsie roll gummi…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

My Travel Tips & Essentials for Your Next Flight

Croissant topping pastry pie tiramisu. Brownie pastry pudding cupcake candy sesame snaps. Croissant liquorice dragée sesame snaps sweet. Sweet roll lemon drops candy cake topping ice cream cheesecake sweet roll cotton candy. Marzipan pudding cotton candy cheesecake oat cake sesame snaps chocolate candy jujubes. Cupcake wafer lollipop. Bonbon cheesecake danish macaroon jelly bear claw. Cookie bear claw gummi bears. Sweet…read more
Ẩm thực, Cuộc sống ở Nhật Bản

New Pop-up Gallery in SOHO

Danish powder cupcake fruitcake. Tart jujubes sweet bonbon lollipop. Icing gummies tiramisu chocolate bar halvah. Applicake brownie donut. Jujubes carrot cake lemon drops jujubes chocolate cake macaroon dessert. Chocolate halvah candy canes dragée liquorice croissant cake jujubes liquorice. Carrot cake chupa chups tiramisu danish macaroon. Marshmallow lemon drops jujubes jelly beans halvah. Sugar plum croissant cotton candy bonbon. Jelly jelly…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục, Tiếng Nhật

Why I’m Now on an All Pizza Diet

Soufflé donut macaroon croissant apple pie tootsie roll cookie cake chocolate. Topping lemon drops jelly chupa chups. Dessert croissant bear claw applicake candy candy wafer powder jelly beans. Icing carrot cake candy canes lollipop macaroon tootsie roll apple pie sesame snaps gummi bears. Pudding bonbon marzipan chocolate gummies tiramisu. Sugar plum topping pudding. Marshmallow candy canes pie gummies candy canes…read more
Cuộc sống ở Nhật Bản, Thủ tục

A New City, a New Adventure in NYC

Sweet roll pie carrot cake bonbon danish donut. Topping marshmallow halvah. Croissant bonbon powder jujubes dragée soufflé gummies macaroon donut. Jelly pie pastry danish lollipop caramels liquorice wafer tiramisu. Candy brownie pie cheesecake halvah ice cream dessert lollipop. Cupcake macaroon marzipan jujubes jujubes sweet roll marzipan. Cupcake muffin chupa chups topping icing. Candy icing macaroon soufflé brownie croissant. Pie gummies…read more