Các nhà thờ công giáo có lễ tiếng Việt

Chúa Nhật tuần thứ nhất:

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya – Nagoya

15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya

16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa

Chúa Nhật tuần thứ hai

 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama (Một năm vài lần)

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tsuruga (Một năm vài lần)

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Hiroshima

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka

Chúa Nhật tuần thứ ba

10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chinh Tòa Hiroshima

11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka

Chúa Nhật tuần thứ tư

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yonago, Tottori-Ken (Một năm vài lần)

11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishi Chiba

14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Miyagi-Ken (Một năm vài lần)

15g00 : Thánh Lễ tại Nhà Thờ Nishimachi, Nagasaki

15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya

Chúa Nhật tuần thứ năm

9g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Kamata, Tokyo-To

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken

15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ashikaga, Tochigi-Ken

Be the first to comment

Leave a Reply